آلبوم من ◂ عکس با ریاست سابق محترم مجلس آقای کروبی