آلبوم من ◂ عکس با شهيد سپهبد صياد شيرازی
عکس مزبور در زمان جنگ تحمیلی گرفته شده است.